مشخصات فنی یکی از کاغذهای مورد استفاده در تولید کاغذ فیلتر روغن خودرو

Value

Data

145±5

r/m2

Grammage

600±30

MKM

Thickness

120±20

MKM

Corrugation

631±60

Л/M2 C

Air Permeability

525±30

kПa

Burst Strength

90±10

H

Tensile

930±50

Пa

Impermeability

81±2

MKM

Pore Size max

68±2

MKM

Pore Size mean

20±1

%

Resin Content

 

Resin

4.5±0.1

%

Moisture