مشخصات فنی یکی از نمونه های کاغذ فیلتر هوا مورد استفاده در ماشین های سنگین

Value

Data

115±5

r/m2

Grammage

500±30

MKM

Thickness

130±20

MKM

Corrugation

380±40

Л/M2 C

Air Permeability

450±30

kПa

Burst Strength

100±10

H

Tensile

1390±50

Пa

Impermeability

54±3

MKM

Pore Size max

44±3

MKM

Pore Size mean

20±1

%

Resin Content

 

Resin

4.5±0.5

%

Moisture